یکشنبه 6 خرداد 1403 / 18:53
راهنمای ثبت نام

  همکار گرامی

  برای درخواست اشتراک لازم است تا ابتدا اطلاعات خود را در فرم ثبت نام به صورت کامل وارد نموده و سپس با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور خود اقدام به ثبت فیش بانکی واریزی نمایید.

  توجه: در بخش نام کاربری، کد ملی ده رقمی خود را بدون خط تیره وارد نمایید.

 

  هزینه اشتراک یکساله

  اشتراک یکساله (با پست پیشتاز) ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

  تک شماره (با پست پیشتاز) ۳۰۰/۰۰۰ ریال

  اشتراک یکساله (با پست عادی) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  تک شماره (با پست عادی) ۲۵۰/۰۰۰ ریال

پرداخت از طریق کارت به کارت

به علت درخواست شرکت کنندگان جهت سهولت در واریز وجه ثبت نام، شماره کارت ۶۳۸۹-۴۰۰۱-۱۲۱۹-۶۲۷۴ به نام انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، بانک اقتصاد نوین اعلام می گردد. پس از واریز وجه ثبت نام تصویر قبض پرداختی را از طریق وب سایت (فرم پرداخت هزینه ثبت نام – در بخش شماره فیش، شماره پیگیری وارد شود) و یا فکس (شماره: ۸۸۹۷۰۷۰۰ داخلی ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱) ارسال نمایید.

پرداخت از طریق کارت به حساب

در این روش می توانید از طریق دستگاه های خودپرداز عضو شتاب هزینه ثبت نام را به حساب بانک اقتصاد نوین به شماره ۱-۵۶۲۷۵۴۶-۸۱۸-۱۰۳، به نام انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی واریز نموده و سپس تصویر قبض پرداختی را از طریق وب سایت (فرم پرداخت هزینه ثبت نام – در بخش شماره فیش، شماره پیگیری وارد شود) و یا فکس (شماره: ۸۸۹۷۰۷۰۰ داخلی ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱) ارسال نمایید.

پرداخت از طریق حساب شبا

در این روش می توانید هزینه ثبت نام را از طریق مراجعه به هر یک از شعب تمامی بانک های سراسر کشور (ملی، ملت، پاسارگاد، اقتصاد نوین و ...) از طریق شماره حساب شبا ۱۰۰۵۵۰۰۱۰۳۸۱۸۰۵۶۲۷۵۴۶۰۰۱ IR واریز نموده و سپس تصویر فرم ساتنا را از طریق وب سایت (فرم پرداخت هزینه ثبت نام – در بخش شماره فیش، شماره پیگیری وارد شود) و یا فکس (شماره: ۸۸۹۷۰۷۰۰ داخلی ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱) ارسال نمایید.

مراجعه حضوری از طریق شعب بانک

در این روش می توانید هزینه ثبت نام را با مراجعه به یکی از شعب بانک اقتصاد نوین به شماره حساب ۱-۵۶۲۷۵۴۶-۸۱۸-۱۰۳، به نام انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی واریز نموده و سپس تصویر فیش بانکی را از طریق وب سایت (فرم پرداخت هزینه ثبت نام) و یا فکس (شماره: ۸۸۹۷۰۷۰۰ داخلی ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱) ارسال نمایید.

توجه: ارائه تصویر قبض پیگیری پرداخت از طریق کارت بانک یا فرم ساتنا یا فیش بانکی جهت تایید نهایی ثبت نام الزامی است.