یکشنبه 27 خرداد 1403 / 00:53
راهنمای نگارش مقاله

ضوابط و راهنمای نگارش مقاله

توجه: قبل از شروع مراحل ارسال مقاله، با نام کاربری (کد ملی) و رمز عبور خود وارد وب سایت شوید.
 

  ۱- نوع مقاله: مقاله‌های مستند به نتایج پژوهش‌های کاربردی، مطالعات و تجربیات نویسنده که قبلاً در هیچ کنفرانس یا نشریه‌ای به‌چاپ نرسیده باشد.
 

  ۲- شیوه تهیه مقاله: مقاله حداکثر در ۸ صفحه با حاشیه ۳ سانتیمتر و مطالب فارسی با قلم نازنین ۱۲ و مطالب انگلیسی با قلم Times New Roman ۱۰ تهیه شده و باید حاوی اجزای زیر باشد.

  ۲-۱- عنوان: عنوان باید خلاصه و بیان‌گر محتویات مقاله بوده و از ۱۵ واژه تجاوز نکند.

  ۲-۲- نام نویسنده (گان): نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه‌ای که نویسنده (گان) در آن اشتغال دارند (نام نویسنده مسئول و آدرس پست الکترونیک ایشان) ارائه شود.

  ۲-۳- چکیده: چکیده باید مجموعه فشرده و گویایی از مقاله، با تاکید بر تشریح مسئله، روش تحقیق و نتایج بوده و از ۱۵ سطر (۳۰۰ واژه) و یک پاراگراف بیش‌تر نباشد و ضمناً ذکر بخشی از نتایج کمی در چکیده ضروری است. این چکیده باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردد.

  ۲-۴- واژه‌های کلیدی: حداقل ۵ و حداکثر ۸ واژه کلیدی، درباره موضوع مورد پژوهش و غیر تکراری در عنوان، بعد از چکیده و به‌ترتیب حروف الفبا ارائه شود.

  ۲-۵- مقدمه: شامل طرح مسئله، اهمیت، مرور منابع علمی مرتبط، جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش‌های پیشین و شرح هدف باشد و ضرورت انجام تحقیق را تبیین نماید.

  ۲-۶- مواد و روش‌ها: در این قسمت مواد، ابزار تحقیق و روش اجرای پژوهش به‌طور مشخص، دقیق و مستند به مراجع علمی ارائه می‌شود. توصیف منطقه تحقیق به‌صورت اجمالی، همراه با بیان ویژگی‌های مرتبط با تحقیق انجام شده، ارائه ‌شود.

  ۲-۷- نتایج و بحث: تمامی نتایج کیفی و کمی به‌دست آمده شامل جداول، شکل‌ها، منحنی‌ها و توضیحات علمی مربوطه در این قسمت ارائه ‌شود. شکل‌ها با کیفیت مناسب و با متن فارسی ارائه شود. جداول نیز به‌صورت وسط چین و فارسی نویسی ارائه شود. عناوین شکل­ها و جداول کامل و گویا باشد. نتایج به‌دست آمده در این قسمت با توجه به هدف بررسی و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شود. ضمناً توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم برای انجام بررسی‌های بعدی نیز ارائه ‌شود.

  ۲-۸- شکل‌ها و جداول: جداول و شکل‌ها بعد از توضیحات مربوطه در متن و ارجاع به آن آورده شده و عناوین جداول در بالا و عناوین شکل‌ها در پایین آن آورده ‌شود. برای عناوین شکل‌ها و جداول از قلم نازنین ۱۰ استفاده شود

  ۲-۹- شیوه ارجاع در متن: هرگاه در متنِ مقاله مطلبی از یک کتاب یا مجله یا... به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، نقل شود، باید پس از بیان مطلب، آن را مستند ساخت. اگر تألیف دارای یک یا دو مؤلف باشد، نام آنها به ترتیب ذکر شده در اثر، به همراه سال انتشار بیاید؛ ولی در آثار با بیش از دو مؤلف، نام اولین مؤلف ذکر ‏شود و به دنبال آن عبارتِ «و همکاران» و سپس سال انتشار بیاید؛ مانند: (علیزاده، ۱۳۶۸) یا (بازرگان و حجازی، ۱۳۷۹) یا (نوربخش و همکاران، ۱۳۴۶). در منبع نویسی لاتین & بین کلمات قرار ‌گیرد و برای ۳ مولف به بالا et al. قرار گیرد. در صورتی که آثار به نام شرکت‏ها، انجمن‏ها، مؤسسات، ادارات و مانند اینها انتشار یافته باشد، در استنادکردن، به جای نام مؤلف، نام سازمان بیاید؛ مانند: (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۳۸۲).
 

  ۳- فهرست منابع