Journal archive for Google Scholar Robot!

Laboratory & Diagnosis

آزمایشگاه و تشخیصVolume 14, Number 55 (2022-5)


The role of microRNA in acute/chronic, myeloid/lymphocytic leukemia
بررسی نقش میکرو RNA ها در تشخیص سرطان های میلوئیدی و لنفوئیدی حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of biomarkers in the diagnosis and differentiation of thyroid cancers
بررسی نقش بیومارکرها در تشخیص و تمایز انواع سرطان تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Approval of the relationship of a daughter and her mother's skeleton bone by molecular genetic diagnostic methods
اثبات نسب بین دختر و استخوان اسکلت مادر با روش های تشخیصی ژنتیک مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hemoglobin A1c: Clinical applications and analytical considerations
هموگلوبین A1c: کاربردهای بالینی و جنبه های اندازه گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Infections of Respiratory Tract-Final Section
عفونت های قارچی مجاری تنفسی-بخش پایانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the latest clinical and laboratory criteria for clinical diagnosis of Systemic Lupus Erythematosus
مروری بر معیارهای آزمایشگاهی و کلینیکی در تشخیص بیماری سیستمیک لوپوس اریتماتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 54 (2022-3)


Application of the Novel CRISPR / Cas Technology in Diagnosis of COVID-19 Strains
کاربرد روش‌های مولکولی نوین CRISPR/Cas در تشخیص اختصاصی سویه‌های COVID-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The value of troponin measurement in the prognosis of Covid 19 disease, a review study
ارزش اندازه گیری تروپونین در پیش آگهی بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medullary Thyroid Cancer: A Review
مروری بر سرطان مدولاری تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Costs in Clinical Laboratory
هزینه های کیفیت در آزمایشگاه بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Diseases of the Respiratory Tracts-Section 4
عفونت های قارچی مجاری تنفسی-بخش چهارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Preanalytical, Analytical, and Postanalytical Variables on D-dimer Measurement
تاثیر متغیرهای پیش از آنالیز-آنالیز و پس از آنالیز در اندازه گیری دی دایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 53 (2021-12)


The importance of epigenetic modifications in cancer progression
اهمیت تغییرات اپی ژنتیک در بروز سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of retinoblastoma disease
مروری بر بیماری رتینوبلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of serum melatonin and albumin with cardiovascular disease
ارتباط ملاتونین و آلبومین سرم با بیماری های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of adverse obstetric outcomes follow of an abnormal maternal serum AFP and NTDs screen positive group
شیوع پیامدهای نامطلوب بارداری در گروه پرخطر از نظر اختلالات طناب عصبی (NTDs) و مقایسه آن با گروه های خطر بینابین و کم خطر در حدود 130 هزار خانم باردار ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Diseases of the Respiratory Tracts-Section 3
عفونت های قارچی مجاری تنفسی-بخش سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpretation of Serologic Test Results and Evaluation of Humoral Immune Response After Vaccination Following Infection with COVID-19 Disease
تفسیر آزمایش های سرولوژیک و ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال پس از واکسیناسیون و ابتلا به بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 52 (2021-9)


Save and manage costs in operating the laboratory
صرفه جویی و مدیریت هزینه در بهره برداری از آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study ofrs157580 and rs8106922 of TOMM40 gene in patients with late onset Alzheimer's disease
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های rs157580 و rs8106922 ژن TOMM40 در بیماران مبتلا به آلزایمر تک گیر با شروع دیررس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the most important genetic changes affecting papillary thyroid cancer
بررسی مهم ترین تغییرات ژنتیکی موثر در سرطان پاپیلاری تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study between Job Burnout and Job Engagement among Administrative – Financial Employees and Clinical Laboratories Employees of Selected Medical Sciences Universities Hospitals in Tehran 2019-2020
بررسی مقایسه ای ارتباط بین فرسودگی شغلی و وابستگی شغلی در میان کارکنان اداری – مالی و آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی منتخب شهر تهران در سال 1399-1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Infections of Respiratory Tracts - Section 2
عفونت های قارچی مجاری تنفسی - بخش دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and laboratory aspects of cryoglobulinema
کرایوگلوبولینمیا از دیدگاه بالینی و آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 51 (2021-5)


The significance of gene profiling in diagnosis the cause of drug resistance in cancer
اهمیت پروفایل های ژنی در شناسایی علت های مقاومت دارویی در سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Taurine, Sestrin 2 and Phyllanthin on coronary artery diseases
بررسی اثر تورین، سسترین 2 و فیلانتین بر بیماری های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical study of 45 false negative cases of Down syndrome in the first trimester screening protocol during 2015-2016 and introduction of a new criterion (Ratio> 3.0 of free BhCG MoM/PAPP-A MoM) to increase the efficacy of first trimester screening tests in the intermediate-risk groups
بررسی آماری 45 مورد منفی کاذب سندرم داون در پروتکل غربالگری سه ماهه اول طی سال های 1394 تا 1395 و معرفی یک معیار جدید (Ratio > 3.0 free BhCG MoM/PAPP-A MoM) جهت افزایش کارایی تست های غربالگری سه ماهه اول در منطقه خطر بینابین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment methods for laboratory skills
روش های ارزشیابی مهارت های آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal infections of the Respiratory Tract-Section 1
عفونت های قارچی مجاری تنفسی-بخش اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical conferences in the post-COVID world: challenges and and opportunities
کنگره های پزشکی در دوران پس از کرونا: چالش ها و فرصت ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 50 (2021-2)


Artificial intelligence & genetics
هوش مصنوعی و ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Administration of medical laboratories from the point of view of future managers
اداره آزمایشگاه های پزشکی از نگاه مدیران آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application and mechanism of CRISPR-Cas systems in the treatment of infectious diseases
کاربرد و مکانیسم سیستم CRISPR-Casدر درمان بیماری های عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of structure of paraoxonase (PON) and its relationship with various diseases
بررسی ساختار و عملکرد آنزیم پارااکسوناز (PON) و ارتباط آن با بیماری های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trichosporon and trichosporonosis
مروری بر جنس تریکوسپورون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hematologic manifestation of systemic lupus erythematosus
اختلالات هماتولوژیکی در لوپوس سیستمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 49 (2020-11)


- Insights in to infertility and modern therapies -
- نگاهی گذرا بر نابـاروری و شیوه های نوین درمان -
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The value of D-Dimer as a biomarker in assessing disease severity and mortality in patients with Covid-19, a review study
ارزش اندازه گیری D-Dimer به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی شدت بیماری و میزان مرگ و میر در مبتلایان به کووید-19، مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of radio waves on male fertility
تاثیرات امواج رادیویی بر باروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diagnosis of cancer: diagnosis of mutations in BRCA1 and BRCA2 in breast cancer
تشخیص ژنتیکی سرطان: اهمیت تشخیص جهش در ژن های BRCA1 و BRCA2 در سرطان سینه (پستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep seated Candidiasis
عفونت های احشائی ناشی از کاندیدا-بخش دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory diagnosis of thrombocytopenia
بررسی آزمایشگاهی ترومبوسیتوپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 48 (2020-8)


Study of serum levels of antibodies against Helicobacter pylori in patients of Islamshahr Health Center in Tehran
بررسی سطح سرمی آنتی بادی های ضد هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter Pylori) در مراجعه کنندگان به مرکز بهداشت اسلامشهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Klotho Protein,A Biomarker for AKI
پروتئین کلوتو، بیومارکری در تشخیص AKI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges and Defining of Four Generations in Medical Laboratories
تعامل نسل ها در آزمایشگاه های تشخیص طبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Aptamer in Detection of Pathogenic Bacteria-
کاربرد آپتامر در شناسایی باکتری های بیماریزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Candiduria
عفونت های احشائی ناشی از کاندیدا - بخش اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Covid-19 Serological Tests: A Journey from Denial of Reality to Conclusive Insights
آزمایش های سرولوژیک کووید-19 از انکار تا واقعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2020-5)


Small interfering RNA; principles, applications and challenges--
RNA کوچک مداخله‌ گر؛ مبانی، کاربردها و چالش ها.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Relationship between Managers’ Ethical Leadership with Social Responsibility and Organizational Trust in Tehran University of Medical Sciences Hospitals Clinical Laboratories
مطالعه ارتباط رهبری اخلاقی مدیران با مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و اعتماد سازمانی کارکنان در آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Calcium, Mechanisms and Necessities
مروری بر کلسیم، ساز و کار و ضرورت ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

LOX-1 protein, A Biomarker in the Prognosis of Atherosclerosis
پروتئین LOX-1، بیومارکری در پیش تشخیصی آترواسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory diagnosis of fungal infections
تشخیص آزمایشگاهی بیماری های قارچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibodies testing, Immunity and immunity passport in Covid-19
آنتی بادی، مصونیت و گذرنامه ایمنی در بیماری کووید-۱۹
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 46 (2020-2)


Molecular mechanisms involved in multidrug resistance in breast cancer therapy
مکانیسم های مولکولی موثر در مقاومت دارویی چندگانه در درمان سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D and the urgency of paying attention to this vital element in the body
ویتامین D و ضرورت توجه به این عنصر حیاتی در بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bird Mite Infestation
پاپول های خارش دار پوستی در ارتباط با آلودگی با مایت پرندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How can we enhance the value of laboratory tests?
چگونه می توان ارزش بالینی تست های آزمایشگاهی را تقویت کرد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Peripheral blood smear in infection and inflammatory diseases
یافته‌ های مهم گستره خون محیطی در بیماری‌ های عفونی و التهابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of PTH Assays
چالش های سنجش هورمون PTH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 45 (2019-12)


This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Hari Mohan, Subhash Kharb, Human Brucellosis :A silent but dreadful Disease, Journal of Innovation Biology, 1(1), 163-167, 2014. The article was translated by: Reza bohloli khiavi, ardebil university of medical Sciences. مروری جامع بر بیماری تب مالت انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long non-coding RNAs and their significance in human diseases
RNA های بلند غیر کد کننده (LncRNA) و اهمیت آن ها در بیماری های انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of professionalism on job ethics through job satisfaction as mediator variable: A literature review
تاثیر ارتباط حرفه گرایی بر رضایت شغلی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Copeptin,as a new Boimarker
کوپپتین یک بیومارکر جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on: The Red Blood Cell Histogram
مروری بر هیستوگرام گلبول های قرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interference in laboratory tests
تداخل در نتایج آزمایش ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2019-9)


-MicroRNAs: New biomarkers for diagnosing HIV-
MicroRNA- ها: بیومارکرهای جدید برای تشخیص -HIV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infectious diseases due to Ewingella americana
بیماری های عفونی ناشی از اوینگلا امریکانا (Ewingella americana)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperoxalurias and their treatment
انواع هیپراگزالوری و درمان آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prenatal diagnostic methods
شیوه های تشخیص پیش از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nail Sampling techniques for Diagnosing of onychomycosis-Section 10
تکنیک نمونه برداری از ناخن و تفسیر نتایج بدست آمده از آزمایش در اونیکومایکوزیس-بخش دهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New clinical and laboratory finding in anti-phospholipid syndromes
یافته‌های جدید بالینی و آزمایشگاهی در سندروم های آنتی فسفولیپید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2019-6)


This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Kutivanich kesine, Kamolrat Silamut, Nicholas PJ Day, Laboratory diagnosis of malaria infection: a short review of methods, NZJ Med Lab Sci , 61(1), 4-7, 2007. The article was translated by: Reza bohloli khiavi ، ardebil university of medical Sciences. روش‌ های تشخیص آزمایشگاهی عفونت مالاریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of the methods used to find external agents in vaccines and biological products
بررسی روشهای مورد استفاده در جستجوی عوامل خارجی در واکسن ها و دیگر محصولات بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Morphine on Sex Hormones in Wistar Rats
بررسی اثر مورفین بر روی هورمون‌ های جنسی در موش های wistar
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Managerial Intelligence among University Students: School of Allied Medicine of Tehran University of Medical Sciences in 2017-2018
بررسی مقایسه ای هوش مدیریتی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nail Diseases: Lichen planus-section 9
بیماری های ناخن: لیکن پلان(Lichen planus)-بخش نهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of miRNA in Recurrent Spontaneous Abortion
نقش میکرو RNA ها در سقط خودبخودی مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 42 (2019-3)


A general overview of the history and characteristics of Microsporidia and investigation of the prevalence, diagnostic methods and treatment of Microsporidiosis in HIV+ patients
مروری بر تاریخچه و خصوصیات کلی تک یاخته میکروسپوریدیا و بررسی شیوع، روش های تشخیصی و درمان میکروسپوریدیازیس در بیمارانHIV+
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

-Probiotics and therapeutic applications-
پروبیوتیک ها و کاربردهای درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coombs Test Requirements
-الزامات آزمون کومبز-
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of biochemical biomarkers in cardiovascular diseases
بررسی مروری بیومارکرهای بیوشیمیایی در بیماری های قلبی و عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nail Diseases: Psoriasis-section 8
بیماری های ناخن: پسوریازیس ناخن- بخش هشتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical history and laboratory finding in four admitted patient with blood inclusions in peripheral blood
شرح حال بالینی و آزمایشگاهی چهار بیمار با انکلوزیون های غیر شایع در گستره خون محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 41 (2018-12)


This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Henriquez-Camacho C, Ventosilla P, Minnick MF, Ruiz J, Maguiña C, "Proteins of Bartonella bacilliformis: Candidates for Vaccine Development," Int J Pept. 2015 : 702784. doi:10.1155/2015/702784. https://www.hindawi.com/journals/ijpep/2015/702784/ Copyright © 2015 Cesar Henriquez-Camacho et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. The article was translated by: Reza Bohloli Khiavi Mr 1, Esmael Nourizadeh Mr 2 1- Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr Health and Treatment Center 2- Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr City Health and Treatment Center Proteins of Bartonella bacilliformis: Candidates for Vaccine Development
This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Henriquez-Camacho C, Ventosilla P, Minnick MF, Ruiz J, Maguiña C, "Proteins of Bartonella bacilliformis: Candidates for Vaccine Development," Int J Pept. 2015 : 702784. doi:10.1155/2015/702784. https://www.hindawi.com/journals/ijpep/2015/702784/ Copyright © 2015 Cesar Henriquez-Camacho et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. The article was translated by: Reza Bohloli Khiavi Mr 1, Esmael Nourizadeh Mr 2 1- Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr Health and Treatment Center 2- Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr City Health and Treatment Center پروتئین های بارتونلا باسیلی فورمیس: کاندیدهایی برای تهیه و توسعه واکسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of miRNA in spermatogenesis and male infertility
نقش miRNA ها در اسپرماتوژنز و ناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of pharmaceutical supplements in preventing of development and progression of various types of cancer
نقش مکمل های دارویی و غذایی در پیشگیری از بروز و پیشرفت انواع سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Transformational Leadership and organizational Entrepreneurship Among Clinical Laboratories staff of Tehran university of Medical Sciences Hospitals
رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌ های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nail Diseases: Tinea unguium Section 7
بیماری های ناخن: تینا اونگیوم - بخش هفتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angiopoietin-like Proteins
پروتئین های شبه آنژیوپوئیتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 40 (2018-9)


This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Hassan Ahmed Khan, Aftab Ahmed, Riffat Mehboob, Nosocomial infections and their control strategies, J of Asian Pacific of Tropical and Biomedicine, 5(7), 509-514, 2015 . http://fix.doi.org/10.1016/j.apjtb, 2015.05.001,2221-1691/copyright, 2015, Hainan university, production and hosting by Elsevier(Singapore) PTE Ltd. This is an open access article under the CC BY - NC- ND License(http://creativecommons.org/License/by-nc-nd/4.0). The article was translated by Reza Bohloli Khiavi MSc in microbiolgy, Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr City Health and Treatment Center.
This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Hassan Ahmed Khan, Aftab Ahmed, Riffat Mehboob, Nosocomial infections and their control strategies, J of Asian Pacific of Tropical and Biomedicine, 5(7), 509-514, 2015 . http://fix.doi.org/10.1016/j.apjtb, 2015.05.001,2221-1691/copyright, 2015, Hainan university, production and hosting by Elsevier(Singapore) PTE Ltd. This is an open access article under the CC BY - NC- ND License(http://creativecommons.org/License/by-nc-nd/4.0). The article was translated by Reza Bohloli Khiavi MSc in microbiolgy, Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr City Health and Treatment Center. مروری بر عفونت های بیمارستانی و راهکارهای کنترل آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview of Blastocystis protozoa and its pathogenicity importance
مروری بر تک یاخته بلاستوسیستیس و اهمیت بیماریزایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching professional ethics by lecture method to medical laboratory staff
آموزش اخلاق حرفه ای به شیوه سخنرانی به کارشناسان آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of blood culture medium in isolating bacterial pathogens: results of blood culture specimens of 980 patients
کارایی محیط کشت خون در جدا سازی پاتوژن های باکتریایی: نتایج حاصله از کشت نمونه های خون 980 بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nail diseases: section 6 Onychomycosis
بیماری های ناخن: اونیکومایکوزیس- بخش ششم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A brief Evaluation of the genetic basis of schizophrenia, psychosis and suicidal tendencies
نگاهی به مبنای ژنتیکی بیماری اسکیزوفرنی، روان پریشی و میل به خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2018-6)


مروری کوتاه بر ویروس چیکونگونیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of multiple sclerosis activity during before pregnancy, pregnancy and post partum
مروری بر فعالیت بیماری مولتیپل اسکلروزیس قبل از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evalution of HSP70 level in patients‘ saliva with active oral lesions of Behcet‘s disease, in comparation with Healthy individuals
بررسی میزان HSP 70 بزاقی در بیماران مبتلا به بهجت با ضایعات دهانی فعال و مقایسه آن با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug development against tuberculosis: Past, present and future
توسعه داروهای جدید بر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، گذشته، حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nail diseases: section 5
بیماری های ناخن- برخی از اختلالات ارثی ناخن- بخش پنجم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Doping, Autologous blood transfusion,New biomarkers
دوپینگ، انتقال خون اتولوگ؛ بیومارکر های جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 38 (2018-3)


توکسین های استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of DNA damages in ART
نقش آسیب DNA اسپرم در روش های کمک باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Circadian clock in human and its effects on human genetic diseases
ریتم شبانه روزی در انسان و تاثیر آن در بیماری های ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nail Diseases: section 4
بیماری های ناخن - پارونیشیای حاد و مزمن و برخی از اختلالات ارثی ناخن - بخش چهارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Dashboard: An Innovation for Effective Management of Medical Laboratory
طراحی داشبورد نوآوری برای مدیریت کارآمد آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The risk of anemia in childrens of parents who are carriers of thalassemia and hemoglobinopathy
پیش بینی خطر کم خونی در فرزندان ناقلین تالاسمی و هموگلوبینوپاتی ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 37 (2017-12)


دستورالعمل های استاندارد، پیشرفته و جدید در تشخیص بیماری سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری مختصر بر تشخیص و درمان کم خونی فقر آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity use of Internal Control in design and applying of molecular diagnosis tests
چرا ضروریست در انجام و طراحی آزمایش های مولکولی کنترل داخلی در نظر گرفته شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Biofilms
بیوفیلم های باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nail Diseases, Part 3: A survey on Habit- tic deformity, Leukonychia, and Vertical lines
بیماری های ناخن-بخش سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CRISPR/Cas9 technology and its application in treatment of genetic diseases
تکنولوژی CRISPR/Cas9 و کاربرد آن در درمان بیماری های ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 36 (2017-9)


مروری بر تکنیک ‌های تشخیصی بروسلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Vibrio vulnificus pathogenicity and virulence factors
نگرشی بر بیماریزایی و فاکتورهای ویرولانس ویبریو ولنیفیکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج عملکردهای ویتامین D در سلامت و تندرستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on clinical manifestations and long-term consequences of polycystic ovary syndrome (PCOS)
مروری بر تظاهرات بالینی و پیامدهای بلند مدت سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Nail Diseases: section 2
بیماری های ناخن ضایعات ناشی از تروما، اونیکولیز و اونیکوگریفوز - بخش دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Regulation of Iron Absorption and Iron Refractory Iron Deficiency Anemia
تنظیم مولکولی جذب آهن و آنمی فقر آهن مقاوم به درمان (IRIDA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2017-6)


Breast Cancer at Pregnancy
بررسی سرطان پستان در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Mouny Balouiri, Moulay Sadiki, Saad Karaichi, Methods for invitro evaluating antimicrobial activity: a review, J of Pharmaceutical Analysis, 6, 71-79, 2016, http://dX.doi.org/10.1016/j.Pha.2015.11.005. this is an open scces article under the CC BY - NC- ND License( http://creative commons.org/Licenses/by- nc-nd/4.0). The article was translated by Reza Bohloli Khiavi MSc in microbiolgy, Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr City Health and Treatment Center.
This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Mouny Balouiri, Moulay Sadiki, Saad Karaichi, Methods for invitro evaluating antimicrobial activity: a review, J of Pharmaceutical Analysis, 6, 71-79, 2016, http://dX.doi.org/10.1016/j.Pha.2015.11.005. this is an open scces article under the CC BY - NC- ND License( http://creative commons.org/Licenses/by- nc-nd/4.0). The article was translated by Reza Bohloli Khiavi MSc in microbiolgy, Ardebil University of Medical Sciences, Meshkin Shahr City Health and Treatment Center. مروری بر روش های ارزیابی فعالیت ضد میکروبی در آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Notes on the formation of kidney stone
نکاتی در مورد تشکیل سنگ کلیه و توصیه های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the relationship between organizational culture and individual knowledge hiding among clinical laboratories of the hospitals in Tehran University of Medical Sciences
بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و پنهان کردن دانش در سطح فردی آزمایشگاه های بالینی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on Nail Diseases
بیماری های ناخن- بخش اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between clinical outcome of patients with rheumatoid arthrthritis and helicobacter pylori infection
بررسی نقش هلیکو باکتر پیلوری در علائم بالینی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 34 (2017-3)


Pseudomonas aeruginosa: A biological review
مروری به زیست شناسی باکتری سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Next generation sequencing and its application in diagnosis of genetic diseases
توالی یابی نسل جدید و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fecal Microbiota Transplantation
پیوند میکروبیوتای مدفوع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of methods of cultivation, processing and improving of stem cell differentiation into cardiomyocytes
مقایسه روش های کشت، فرآوری و بهبود روش های تمایزی سلول های بنیادی به کاردیومیوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systemic phaeohyphomycosis (10)
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها (جنبه های کلینیکی): عفونت سیستمیک - قسمت پایانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Features of Calreticulin (CALR) mutation in myeloptoliferative neoplasms
ویژگی های جهش ژن کالرتیکولین (CALR) در نئوپلاسم های مایلوپرولیفراتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 33 (2016-12)


بررسی آزمایشگاهی اختلالات عملکردی پلاکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کلسترول در عفونت ‌های انگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial efflux pumps
افلوکس پمپ های باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of adipose tissue hormones and their functions in the body
مروری بر هورمون های بافت چربی و عملکرد آن ها در بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dematiaceous fungi: Clinical Aspects (9)
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها (جنبه های کلینیکی): سینوزیت – قسمت نهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Molecular Diagnosis of Niemann- Pick Disease
تشخیص بالینی و مولکولی بیماری نیمن پیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2016-9)


Confidentiality in HIV cases
راز داری در بیماران مبتلا به HIV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پاتوژنز عفونت‌های ناشی از پاروویروس ها در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The novel rs1256054 Polymorphism in Estrogen receptor beta gene and breast cancer risk
پلی مورفیسم rs1256054 در ژن گیرنده استروژن بتا و خطر ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

.Secretion systems in bacteria
.سیستم‌ های ترشحی در باکتری ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical Importance of Dematiaceous Fungi (8): Keratiti
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها (جنبه های کلینیکی): کراتیت- قسمت هشتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Therapeutic Effects of Benfotiamine in the Improvement of Vascular Complications of Diabetic Patients
مروری بر اثر درمانی بنفوتیامین (مشتق ویتامین ب 1) در بهبود عوارض عروقی بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2016-6)


This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Jaghtar Singh, Nitii Birbian, Shweta Sinha, Akshera Goswami, A critical review on PCr, it's types and applications, International Journal of Advanced Research In Biological Science,1(7), 63-80, 2014. This article is translated by Reza bohloloi khiavi , MSc in microbiolgy, ardebil university of medical sciences meshkin shahr city health and treatment Centre. مروری جامع و ضروری بر PCR، انواع و کاربردهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estrogen receptor genes variations and breast cancer risk in Iran
تاثیر گوناگونی ژن های گیرنده استروژن درخطر ابتلا به سرطان پستان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantum management and toxic management; a systematic review in clinical laboratory system
مدیریت کوانتومی، مدیریت سمّی؛ مطالعه مروری در چهارچوب نظام مدیریت آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effects of thiamine (vitamin B1) in the Improvement of Vascular Complications of Diabetic Patients
بررسی اثر درمانی تیامین (ویتامین ب1) در بهبود عوارض عروقی بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dematiaceous Fungi: Clinical Aspects – Phaeohyphomycosis
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها (جنبه های کلینیکی): فئوهایفومایکوزیس- قسمت هفتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical applications of RDW (Red Cells Distribution Width)
کاربردهای بالینی پارامتر توزیع دامنه حجم گلبول های قرمز (RDW)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 30 (2016-3)


Determination of Vancomycin minimum inhibitory concentration by E-test method in Staphylococcus aureus isolated in tertiary Hospitals, Sanandaj city, Kurdistan
تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ونکومایسین با روش E-test در ایزوله ‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده بیمارستان های آموزشی شهرستان سنندج، کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sepsis biomarkers; A new approach in the diagnosis and follow up treatment of infectious diseases
.بیومارکرهای سپسیس؛ رویکردی تازه در تشخیص و پیگیری درمان بیماری های عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Replication and transcription of the mitochondrial DNA genome
همانندسازی و نسخه برداری در ژنوم DNA میتوکندری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid detection of Lipocalin-2 in prostate cancer patient's serum by gold nanoparticles
شناسایی لیپوکالین 2 با استفاده از نانو ذرات طلا در سرم بیماران مبتلا به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dematiaceous Fungi: Clinical Aspects – Mycetoma (6)
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها (جنبه های کلینیکی): مایستوما - بخش ششم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

.Inheritance of Acquired Traits: Expression of Happiness and Violence Genes
.توارث صفات اکتسابی: بیان ژن های شادکامی و خشونت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 29 (2015-12)


A review on structure and virulence of Bacillus cereus
مروری به ساختار ویرولانس باسیلوس سرئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

50 percent of pulmonary tuberculosis patients (with positive sputum specimen) have been diagnosed at high stages of disease
از میان بیماران شناسایی شده مبتلا به سل با نمونه های خلط، 50 درصد در مراحل عفونت زایی شدید (فازهای شدت بیماری 3 و 4) تشخیص داده شده اند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human leukocytes' antigens and its association with diseases
آنتی ژن های لکوسیتی انسانی (HLA) و ارتباط آن با بیماری ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

raoultella and infections-
رائولتلا و نقش آن در بیماری زایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dematiaceous Fungi, Clinical Aspects: Chromoblastomycosis (5)
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها-جنبه های کلینیکی-بخش پنجم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic difficulties of carrier state in thalassemia syndromes for couple consultation and proposal of diagnostic points
مشکلات تشخیصی سندرم های تالاسمی ماینور در مشاوره ازدواج و ارایه ایده ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2015-9)


This is a translation into Farsi of an article originally published in English: Fasalu Rahiman OM, Balasubramanian T, Shejina M, Mohtash Musambil, A review on urinary tract infection in pregnancy, International Journal of Pharmacy Research and Review, 4(2), 2015(http://www.researchgate.net/publication/274633671. The article was translated by Reza bohloli khiavi MSc in microbiolgy, Ardebil university of medical sciences, meshkin shahr city health and treatment centre. مروری بر عفونت دستگاه ادراری در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Staphylococcus aureus Enterotoxins (SEs) in Staphylococcal Food Poisoning (SFP): Systematic review
انتروتوکسین‏ های استافیلوکوکوس اورئوس (SEs): مقاله‏ مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Therapeutic Effects of Humanin, a New Peptide in Treatment of Type II Diabetes
مروری بر اثر درمانی Humanin ، پپتیدی نوین در درمان دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mecical Importance of Dematiaceous Fungi (4)
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها - بخش چهارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of cell free fetal DNA for detection of fetal abnormalities
ارزیابی ارزش تشخیصی ردیابی DNA آزاد جنینی در پلاسمای مادری جهت بررسی نارسایی های جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioligy, function and detection of microRNA
بیولوژی، عملکرد و شناسایی microRNA ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2015-6)


Clinical significance and characteristics of Community-Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (CA_MRSA)
اهمیت بالینی و ویژگی های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه (CA_MRSA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of Dematiaceous Fungi in Clinical Laboratory
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها-بخش سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of training methods on student learning levels
مقایسه روش های آموزشی در میزان فراگیری دانشجویان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Moral Development for Analyzing Ethical Dilemma
نقش رشد اخلاقی در حل و فصل مشکلات اخلاق حرفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cell free DNA: A novel biomarker for clinical diagnosis
Cell - free DNA: بیومارکر نوین تشخیص آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Managerial Quotient: A systematic review Emam medical laboratory managers
هوش مدیریت: یک مطالعه مروری نظام مند بر روی مدیران آزمایشگاه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 26 (2015-3)


The most recent study of biological and non-biological detoxification of mycotoxins
بررسی جدیدترین روش های زیستی و غیر زیستی در سمیت زدایی مایکوتوکسین ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular detection of mutations causing drug resistance mycobacterium tuberculosis strains among patients with tuberculosis in Mazandaran
بررسی جهش های ژنتیکی دخیل در مقاومت دارویی در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از مسلولین استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dematiaceous fungi: clinical aspects
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها (بخش دوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learner Laboratories
آزمایشگاه یادگیرنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the of Levels of Zinc, Copper, Vitamin B12, Folate, IgE and IgG Immunoglobulins in Individuals with Giardiasis-
تغییرات میزان روی، مس و ایمونوگلوبولین های IgE و IgA و ویتامین B12 و فولات در افراد آلوده به ژیاردیا و افراد غیر آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Verification of ISI in local laboratory
تعیین شاخص حساسیت بین المللی کیت های آزمایش (ISI verification) PT و گزارش صحیح نسبت همسو شده بین المللی (INR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 25 (2014-12)


Assessment of recurrent miscarriage and the importance of genetic factors
ارزیابی سقط مکرر و اهمیت عوامل ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Extremely Low-frequency electromagnetic field exposure on biomarkers of oxidative stress in pregnant rats
تاثیر میدان الکترو مغناطیس با فرکانس خیلی پایین (ELF-EMF) روی مارکرهای زیستی استرس اکسیداتیو در رت های حامله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Dematiaceous Fungi
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha thalassemia screening using ELISA and Immunochromatography strip test
غربالگری سندرم های تالاسمی آلفا با استفاده از روش های الیزا و کروماتوگرافی نواری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diabetes, useful facts that are overlooked, Massoud Laboratory
حقایق مفیدی که درباره دیابت نادیده مانده است، گروه علمی آزمایشگاه مسعود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the importance of measuring serum bilirubin concentration as a marker for predicting coronary artery disease
بررسی اهمیت اندازه گیری غلظت بیلی روبین سرم به عنوان شاخصی برای پیشگویی بیماری شریان کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2014-9)


the false sero-negativity of CRP standard agglutination test: Prozone phenomenon
نتیجه منفی کاذب در تست آگلوتیناسیون استاندارد پروتئین فاز حاد C: پدیده پروزون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

melittin inhibit Rac1 expression in cervical cancer cell, hela cell
مهار بیان Rac1 توسط ملیتین در سلول های سرطان گردن رحم، رده سلولی Hela
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the study of cancer incidence and cancer registration in kermanshah province between 2009-2010 in women
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های شایع درزنان استان کرمانشاه طی سال های 1389- 1388 دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

customer Centeredness in medical laboratories: A necessity or an option
مشتری مداری در آزمایشگاه: ضرورت یا اختیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

quorum sensing in Bacteria
کوئوروم سنسینگ در باکتری ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

a review on the latest criteria for laboratory diagnosis of diabetes mellitus, pre-diabetes and gestational diabetes
مروری بر آخرین معیارهای تشخیص آزمایشگاهی دیابت ملیتوس، پیش دیابت و دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2014-6)


Stem cells and their applications
سلول های بنیادی و کاربرد آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The seroepidemiological survey of HTLV1, 2 infections in Nyshabor city (Northeast of Iran)
بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت HTLV 1, 2 در شهرستان نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pre-analytical Variables in Coagulation Testing
تاثیر متغیرهای پیش از آنالیز در آزمون های انعقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Usability Criteria in Clinical Laboratory Management: A New Approach
ارزشیابی معیار قابلیت استفاده در مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی: یک رویکرود جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conflict of Interest in Medical Laboratory
تعارض در منافع در آزمایشگاه پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods for assessing insulin sensitivity and resistance
روش های آزمایشگاهی تعیین حساسیت و مقاومت به انسولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 22 (2014-3)


Study and Need for specific laboratory tests in the diagnosis of late complications in veterans
بررسی کاربردی و لزوم استفاده از تست های اختصاصی آزمایشگاهی در تشخیص عوارض دیررس در جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integrons and Their role in Antibiotic Resistance
اینتگرون ها و نقش آن ها در بروز مقاومت آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Candida Species Screened from Catheter Using Patients with PCR-RFLP Method
شناسایی مخمرهای جدا شده از مجاری ادراری در بیمارانی که کاتتر ادراری دارند به روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Telomers and their function in genetic diseases and cancer
تلومر و نقش آن در بیماری ‌های ژنتیک و سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of serum calcium ,phosphorus, triglyceride, cholesterol, alanine aminotransferase and aspartat amino transferase levels in smokers and comparing them with non smokers in Andishe
بررسی تغییرات غلظت سرمی کلسیم، فسفر، تری گلیسرید، کلسترول، آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در افراد سیگاری و مقایسه آن با افراد غیر سیگاری در شهرک اندیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of red cell membrane cytoskeletal disorders using a flow cytometric method in south of Iran
ارزیابی اختلالات غشایی گلبول قرمز با استفاده از یک متد فلوسیتومتریک در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 21 (2013-11)


Campylobacter Jejuni
کمپیلوباکتر ژوژونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advertising in medical laboratory
تبلیغات در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of Avidity IgG for differentiation of Acute Toxoplasma gondi infection
اهمیت آویدیتی IgG برای تشخیص افتراقی عفونت توکسوپلاسما گوندی در اوایل حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Audit and training on Standardization of Medical Laboratories
تاثیر آموزش و ممیزی بر روی استقرار استاندارد سازی در آزمایشگاه های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical laboratories as high reliability organizations: is it possible?
آیا آزمایشگاه های بالینی می توانند سازمان های فرا اعتباری باشند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory errors that give clues to diagnosis of hematological diseases
خطاهای آزمایشگاهی در هماتولوژی: سرنخی برای تشخیص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles